lipca 18, 2019

Zmiany przyrostu naturalnego w Polsce

Zmiany przyrostu naturalnego w Polsce

Zmiany przyrostu naturalnego


I kilka map i wykresów, które mogą się przydać przy omawianiu tego zagadnienia. Pomijam tutaj standardowe wykresy  i piramidy płci i wieku, które bez wątpienia znajdują się w każdej książce.

1. Zmiany liczby urodzeń w latach 1995-2018


Charakterystyka ostatnich 13 lat. Większość Polski na niebiesko, czyli spadek liczby urodzeń. W zasadzie ta tendencja dotyczy całej Polski poza dużymi miastami i obszarami wokół (strefy podmiejskie). Dlaczego tak się dzieje? Może ograniczmy się do dwóch przyczyn. Po pierwsze wieś przejmuje cechy miejskiego stylu życia, spada zatrudnienie w rolnictwie, spada dzietność. Nie sprawdzi się w żadnym wypadku to, o czym można było dawno dawno temu, że na wsi potrzeba rąk do pracy więc jest większy przyrost naturalny. Tradycyjny model rodziny na wsi w pewnym sensie się zmienia.
Drugą przyczyną jest migracja. Ze wsi wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, którzy mogliby zakładać rodziny.
I zakładają je, w miastach do których migrują, dlatego w miastach wzrasta liczba urodzeń. Z większych miast wyjątek stanowi Łódź oraz miasta w konurbacji śląskiej, ale akurat z tych obszarów, zwłaszcza na początku omawianego okresu był duży odpływ ludności.

2. 500+

Nie ma możliwości aby przy okazji przyrostu naturalnego uczniowie nie wspomnieli o programie 500+

A więc poniższy wykres przedstawia sumę kroczącą, a więc łączną liczbę urodzeń i zgonów w ciągu poprzedzających 12 miesięcy. Efekt jest widoczny, ale trwa dość krótko.


Podobnie ma się sytuacja, jeżeli chodzi o kolejny wykres przedstawiający liczbę dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym 15-49 lat. Po wzroście w 2017 roku, w 2018 roku wskaźnik ten zaczął spadać.


Warto zaznaczyć, że aby zastępowalność pokoleń wskaźnik ten powinien wynosić powyżej 2.


3. Przyrost naturalny
Wiemy, że w większości Polski jest ujemny przyrost naturalny. Poniżej mapa przedstawiająca o ile procent więcej dzieci musiałoby się rodzić w gminach Polski, żeby przyrost naturalny był nieujemny.
A przy okazji granice zaborów zaznaczono na niebiesko...

lipca 05, 2019

Migracje w Polsce

Migracje w Polsce

Mapy i wykresy migracji wewnętrznych w PolsceI kilka map bardzo dobrze oddających kierunki migracji wewnętrznych w Polsce. Widać na nich zarówno przepływy pomiędzy województwami, jak i rozwój stref podmiejskich.

Ale po kolei

Pierwsza z nich przedstawia zmiany liczby ludności według gmin w latach 2016-2017.
W zasadzie widać to wszystko o czym mówi się na lekcjach:
- generalnie dezurbanizacja w większości miast, poza kilkoma większymi
- odpływ ludności z obszarów wiejskich położonych dalej od głównych miast
- napływ ludności do gmin położonych wokół dużych miastDrugi element to wykres charakteryzujący migracje międzywojewódzkie w 2013 roku.

Za kartografia ekstremalna:
"Na pierwszym wykresie mamy wszystkie migracje, na drugim górny kwintyl, a na trzecim najwyższy decyl (czyli 10% największych liczbowo migracji). Kolory relacji określają, do jakiego województwa miała miejsce migracja. "

Nie jest to wykres na chwilę, raczej wymaga dłuższej analizy, ale czytelnie obrazuje przepływy ludności wewnątrz kraju


Kolejna mapa to zmiany liczby ludności w latach 2006-2011 ale w siatce kilometrowej. Zmiany podane są w wartościach bezwzględnych.

Widać wielką suburbanizację największych miast z dwoma wyjątkami: Łodzią i GOP-em, które bardziej się wyludniają, niż rozlewają.
Wszystkie mapy pochodzą z portalu Kartografia ekstremalna, który serdecznie polecam
https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna